Overheden

Voor overheden leveren wij de volgende diensten en producten:
Wij zullen voor opdrachtgevers desgevraagd de mogelijkheden van financiering en subsidies in kaart brengen en verzorgen.

Naar een waardevolle en betekenisvolle Overheid

Wij helpen overheden om maatschappelijke waarde te creëren door te verbinden met de Global Goals. Door acties en activiteiten te ontplooien die bijdragen aan een betere wereld, zal ook de (economische) marktwaarde en het imago van de overheid verbeteren. Aan alle kanten winst dus!

FIllustratie: ©Henk Mirck

SDG's

Een overheid die met de SDG’s ‘aan de slag wilt’, is feitelijk op zoek naar het bereiken, betrekken en in beweging krijgen van haar inwoners, bedrijven en instellingen op brede maatschappelijk vitale thema’s. Hoewel de SDG’s ‘global’ zijn, is een vertaling naar ‘lokale goals’ en lokaal beleid mogelijk. 

Door belanghebbenden in een breed dialoog te betrekken, ontstaan veel draagvlak in de samenleving om te verbinden met en in te zetten voor de ‘local goals’. 

Mirckle verzorgt een breed scala aan diensten op het gebied van intrinsieke verbinding tussen de stad en de SDG’s.  Hierbij kan gedacht worden aan trainingen, begeleiding op politiek/bestuurlijk vlak, de implementatie van een SDG management systeem, of het oprichten en organiseren van een lokaal SDG platform.   

Transitie Management

De realisatie van (de lokale vertaling van) de Sustainable Development Goals vormen grootse transitieopgaven van de samenleving. De resultaten van vele transities lopen fors achter op de doelstellingen van het rijk, terwijl ambities steeds scherper worden gesteld. Transities die als maatschappelijke overgangen kunnen worden beschouwd, vragen veel energie, tijd en durf.

Transitiemanagement gaat vooral over het zoeken naar passende oplossingen op passende momenten, in een passende vorm, voor zekere belanghebbenden. Het gaat over durven experimenteren, leren en enthousiasmeren. Over dynamiek in leiderschapsstijlen, verbinden van belanghebbenden en het bewandelen van nog onbewandelde gebieden. 

Hoewel transitiemanagement niet eenvoudig te vangen is in enkele tekstfrases en behoorlijk omvangrijk is, doen we hier toch een poging de belangrijkste kenmerken te schetsen:

 1. Technologisch
  Binnen de energietransitie vragen onderwerpen als ‘aardgas-vrij, 0-op de meter en klimaatneutraal’ om technologische vernieuwing. De ontwikkelingen gaan zo rap dat transities daarin organisch moeten kunnen meebewegen en durven experimenteren.
 2. Instrumenteel
  Ook nieuwe vormen van subsidies, financieringssystemen, emissiehandel/beleggingen en het instrumentarium t.a.v. de financiering van wat nu nog de ‘onrendabele top’ is, vragen om flexibiliteit en maatwerk in (het combineren van) oplossingen.
 3. Institutioneel
  Bij transities zijn veel belanghebbenden betrokken, die elk verschillende intrinsieke motivaties hebben om iets wel of juist niet te doen. Individuen of instituties die elk een eigen mate van dynamiek en inbreng hebben en waarbij het de kunst is die te activeren, in verbinding en beweging te brengen en te behouden.
 4. Ontdekkend leren
  Er is geen pasklare oplossing voor de grote diversiteit aan transitieopgaven. Zelfs de kleinste deelaspecten vragen om organische en lerende vormen van ontwikkeling en uitvoering om uiteindelijk grote stappen voorwaarts te zetten in de transitieopgaven. 

Mirckle is gespecialiseerd in het toepassen van Transitiemanagement  bij de uitvoering van verduurzamingsopgaven c.q. de Global Goals.

We kunnen met maximale veerkracht inspelen op de dynamiek van de vier belangrijkste kenmerken van transities (zie hierboven). Daarmee bereiken en borgen we maximaal draagvlak bij alle belanghebbenden. Door kennisvalorisatie kunnen we in volgende iteraties van de transitie versnellingen realiseren.

Retraite

Je kent het wel; even bijkomen van een drukke periode, weer opladen, werken aan een constructieve samenwerking of juist aan de slag met complexe (verander)opgaven. Wat doe je dan? Juist.. we gaan op retraite! Even uit de dagelijkse omgeving in een ontspannen setting weer oog voor elkaar of voor een specifieke opgave.

Mirckle gelooft erg in de energie gevende en inspirerende kracht van de natuur. Juist om creativiteit en sociale samenhang te bevorderen. We ontzorgen besturen of managementteams (overheid of bedrijfsleven) met een maatwerk retraite waarbij de natuur de belangrijke ‘drager’ is. Een maatwerk arrangement op een samen te kiezen locatie met een ondersteuningsprogramma voor het doel van de retraite en met de nodige verbinding met de natuur om de retraite ook echt succesvol te laten zijn,

Foto: Austin Distel